ŠTATÚT SÚŤAŽE 

Vianočná súťaž

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: DoRaVet s.r.o.
  Sídlo: Iňa 76
  935 35 Iňa
  IČO: 53584767
  DIČ: 2121426923
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 53657/N
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 8.12.2023 do 23.12.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každý, kto sleduje FB stránku DoRaVet 
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže pridal fotku pod príspevok súťaže a bol fanúšikom FB stránky DoRaVet.
 5. Výhrou v súťaži sú tri balíčky s dobrotami pre psa, alebo tri balíčky s dobrotami pre mačku, výhercovia teda budú vyhlásení šiesti.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú dvaja víťazi vybraní spomedzi platne prihlásených účastníkov na základe hlasovania fanúšikov. Víťazom sa stane ten, kto bude mať na fotke najviac pozitívnych reakcií, teda tzv. „lajkov“. Vyhlásenie víťazov prebehne do 1.1.2024.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené FB stránke DoRaVet. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom správy. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade výhru pridelí ďalšiemu v poradí.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca si výhru prevezme osobne.
 8. Ochrana osobných údajov
  (Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov).
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou v Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Ini, dňa 8.12.2023